Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011Bài thơ này có 8 cách đọc.
Có lẽ chỉ có tiếng Việt mới phong phú như thế!1.
Bài thơ gốc (bài 1):


Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời


Thú vui thơ rượu chén đầy vơi


Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc


Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi


Qua lại khách chờ sông lặng sóng


Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người


Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng


Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

2.
Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

Cười
mỉm mắt ai bóng thướt tha


Bổng trầm đàn hát tiếng ngân
xa


Người đông bến đợi thuyền
xuôi ngược


Sóng lặng sông chờ khách lại
qua


Tươi thắm sắc xuân hương
quyện lá


Biếc xanh cành trúc giậu cài
hoa


Vơi đầy chén rượu thơ vui
thú


Ngời sáng ánh xuân cảnh mến
ta.

3.
Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài


3 (ngũ ngôn bát cú, luật
bằng vần bằng):

Cảnh
xuân ánh sáng ngời


Thơ rượu chén đầy vơi


Giậu trúc cành xanh biếc


Hương xuân sắc thắm tươi


Khách chờ sông lặng sóng


Thuyền đợi bến đông người


Tiếng hát đàn trầm bổng


Bóng ai mắt mỉm cười.

4.
Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược


từ dưới lên, ta được bài 4
(ngũ ngôn bát cú, luật


bằng vần bằng):

Mắt
ai bóng thướt tha


Ðàn hát tiếng ngân xa


Bến đợi thuyền xuôi ngược


Sông chờ khách lại qua


Sắc xuân hương quyện lá


Cành trúc giậu cài hoa


Chén rượu thơ vui thú


Ánh xuân cảnh mến ta.

5.
Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài


5 (tám câu x bốn chữ

Ta
mến cảnh xuân


Thú vui thơ rượu


Hoa cài giậu trúc


Lá quyện hương xuân


Qua lại khách chờ


Ngược xuôi thuyền đợi


Xa ngân tiếng hát


Tha thướt bóng ai.

6.
Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ


dưới lên, ta được bài 6 (tám
câu x bốn chữ

Cười
mỉm mắt ai


Bổng trầm đàn hát


Người đông bến đợi


Sóng lặng sông chờ


Tươi thắm sắc xuân


Biếc xanh cành trúc


Vơi đầy chén rượu


Ngời sáng ánh xuân.

7.
Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài


7 (tám câu x ba chữ

Ánh
sáng ngời


Chén đầy vơi


Cành xanh biếc


Sắc thắm tươi


Sông lặng sóng


Bến đông người


Ðàn trầm bổng


Mắt mỉm cười.

8.
Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược


từ dưới lên, ta được bài 8
(tám câu x ba chữ

Bóng
thướt tha


Tiếng ngân xa


Thuyền xuôi ngược


Khách lại qua


Hương quyện lá


Giậu cài hoa


Thơ vui thú


Cảnh mến ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét