Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

ĂN TRÁI CÂY ĐÚNG CÁCHĂN TRÁI CÂY ĐÚNG CÁCH    


 EATING FRUIT...


 


We all think eating fruits
means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths. It's
not as easy as you think. It's important to know how and when to eat.


What is the correct way of
eating fruits?


 


Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghia là
mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhung không dễ nhu vậy. Ðiều
quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào.


Ăn trái cây nhu thế nào mới
đúng?


IT MEANS NOT EATING FRUITS
AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.


If you eat fruit like that,
it will play a major role to detoxify your system, supplying you with a great
deal of energy for weight loss and other life activities.


 


Không ăn trái cây sau bữa ăn!


Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này,
trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế co thể, cho quý vị năng
lực để chữa béo phì và những hoạt động khác.


FRUIT
IS THE MOST IMPORTANT FOOD.


Let's say you eat two slices
of bread and then a slice of fruit. The slice of fruit is ready to go straight
through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so.


 


Trái cây là thức ăn quan
trọng nhất
.


Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái
cây. Lát trái cây đa sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhung bị ngăn
cản
.


In the meantime the whole

meal rots and ferments and turns to acid. The minute the fruit comes into
contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire mass of
food begins to spoil....


 


Trong khi đó, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men,
và biến thành axít. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu
hóa, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa.


So please eat your fruits on
an empty stomach or before your meals! You have heard people complaining —
every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up,
when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this
will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with
the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!


 


Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc truớc bữa
ăn! Quý vị đa nghe nhiều nguời than rằng - mỗi lần ăn dua hấu, tôi bị ợ ; khi
ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh
v.v... Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi
bụng trống. Trái cây hòa với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hoi gas, và làm
quý vị bị sình bụng.


Greying hair, balding,
nervous outburst and dark circles under the eyesall these will NOT happen if
you take fruits on an empty stomach.


 


Những vị  tóc
bạc, hói đầu, tư tuởng bực bội, và bên duới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra
nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống.


There is no such thing as
some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline
in our body, according to Dr. Herbert Shelton who did research on this matter.
If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of
beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.


 


Không có chuyện vài thứ trái cây nhu cam và chanh có
nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong co
thể, theo bác si Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị
nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có đuợc bí mật của sắc đẹp, truờng
thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và không béo phì.


When you need to drink fruit
juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans. Don't even drink juice
that has been heated up. Don't eat cooked fruits because you don't get the
nutrients at all. You only get to taste. Cooking destroys all the vitamins.


 


Khi cần uống nuớc trái cây - hãy uống
nuớc trái cây tuoi, không uống từ


đồ hộp. Không uống nuớc trái cây đa nấu ấm. Không ăn
trái cây đa nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh duỡng, mà chỉ
thuởng thức huong vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố.


But eating a whole fruit is
better than drinking the juice. If you should drink the juice, drink it
mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva
before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body.
Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be
surprised when your friends tell you how radiant you look!


 


Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hon là uống nuớc trái cây.
Nếu quý vị phải uống nuớc trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để
nuớc trái cây hòa tan với nuớc bọt truớc khi nuốt xuống. (Phép duỡng sinh Osawa
cung khuyên phải nhai com gạo lức 100 lần truớc khi nuốt, để gạo hòa với nuớc
bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc co thể. Chỉ ăn
trái cây và uống nuớc trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi
bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tuoi sáng!


KIWI: Tiny but mighty. This
is a good source of potassium, magnesium, vitamin E & fiber. Its vitamin C
content is twice that of an orange.[VN khong co trai nay]


KIWI:


 Nhỏ mà rất
mạnh. Có đủ các sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Luợng
sinh tố C gấp 2 lần trái cam.


 


APPLE: An apple a day keeps
the doctor away? Although an apple has a low vitamin C content, it has
antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby
helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.


 


Táo:


Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác si? Dù
táo có luợng sinh tố C thấp, nhung có tính chống oxít hóa & flavonoids để
giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thu ruột già, nhồi máu
co tim và đứt mạch máu não. [VN goi la trai BOM]


STRAWBERRY: Protective
Fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits
& protect the body from cancer-causing, blood vessel-clogging free
radicals.


Dâu tây:


 Dâu tây có
tánh chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ co thể
tránh ung thu, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.


 


ORANGE : Sweetest medicine. Taking 2-4 oranges a day may
help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones
as well as lessens the risk of colon cancer.


 


Cam: Thuốc
tiên.


Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm,
hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cung nhu là hạ
thấp tỷ lệ ung thu ruột già.


WATERMELON: Coolest thirst
quencher. Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of
glutathione, which helps boost our immune system. They are also a key source of
lycopene — the cancer fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon are
vitamin C & Potassium.


 


Dưa hấu:


Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nuớc, và nhiều chất
glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dua hấu cung có nhiều chất lycopene chống ung
thu. Những chất dinh duỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potassium
(Kali).


 


GUAVA & PAPAYA: Top
awards for vitamin C. They are the clear winners for their high vitamin C
content.. Guava is also rich in fiber, which helps prevent constipation. Papaya
is rich in carotene; this is good for your eyes.


 Ổỉ & Ðu
đủ:


 hạng nhất về
sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ
có nhiều chất carotene tốt cho mắt.


 Drinking Cold water after a meal = Cancer! Can
you believe this?? For those who like to drink cold water, this article is
applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink after a meal.
However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just
consumed. It will slow down the digestion. Once this 'sludge' reacts with the
acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid
food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead
to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.


 


Uống nuớc lạnh sau bữa ăn có
thể bị ung thu? Chuyện khó tin??


Cho những ai thích uống nuớc đá lạnh, bài này dành
cho quý vị. Uống nuớc đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nuớc lạnh
sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hóa.
Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với axít, nó sẽ phân nhỏ và đuợc hấp thụ vào
ruột nhanh hon là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao lâu, nó sẽ biến
thành chất béo và đua đến ung thu. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nuớc ấm sau
bữa ăn


(Ðông y luôn khuyên nên uống nuớc ấm.)


 


A serious note about heart
attacks HEART ATTACK PROCEDURE': (THIS IS NOT A JOKE!) Women should know that
not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of
intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during
the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common
symptoms. Sixty percent of people who have a heart attack while they are asleep
do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be
careful and be aware. The more we know the better chance we could survive.


Một điều nghiêm trọng về nhồi máu co tim: “thủ tục”
nhồi máu co tim (Không phải chuyện đua) Những quý vị nữ nên biết rằng, không
phải tất cả những triệu chứng nhồi máu co tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị
đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau
ngực khi bị nhồi máu co tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cung là những triệu
chứng thuờng xảy ra. 60% những nguời bị nhồi máu co tim trong khi ngủ sẽ không
thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say. Hãy chú ý và
để ý. Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.


A cardiologist says if
everyone who gets this mail sends it to 10 people, you can be sure that we'll
save at least one life.


Một bác si chuyên
khoa tim cho biết, nếu mọi nguời nhận đuợc email này gửi tiếp cho 10 nguời
khác, thì ít nhất một mạng nguời sẽ đuợc cứu sống.


      FW:MayTrang <maytrang.rv@gmail.com>

           Ngày 23 tháng 8 năm 2010Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét