Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

CẨM NANG SỐNG NĂM 2011Life Handbook for 2011 /

Cẩm nang Sống năm 2011
Health


Sức khỏe:

1. Drink plenty of water.


Uống nhiều nước.

2. Eat breakfast like a
king, lunch like a prince and dinner like a beggar. -


Ăn sáng như vua, ăn trưa như
ông hoàng và ăn tối như kẻ ăn xin.

3. Eat more foods that grow
on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants. -


Ăn nhiều thức ăn mọc trên
cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.

4. Live with the 3 E's --
Energy, Enthusiasm and Empathy. -


Sống với 3 N – Năng lực,
Nhiệt thành và Nhân ái

5. Make time to pray..


Tìm ra thì giờ mà cầu
nguyện.

6. Play more games.


Chơi trò chơi nhiều hơn.

7. Read more books than you
did in lát year. -


Đọc nhiều sách hơn năm cũ.

8. Sit in silence for at
least 10 minutes each day. -


Ngồi yên lặng ít nhất 10
phút mỗi ngày.

9. Sleep for 7 hours.


Ngủ 7 giờ.

10. Take a 10-30 minutes
walk daily. And while you walk, smile. -


Đi bộ từ 10-30 phút mỗi
ngày. Và mỉm cười trong khi bước đi.
Personality


Nhân cách:

11. Don't compare your life
to others'. You have no idea what their journey is all about. -


Đừng so sánh cuộc đời của
bạn với cuộc đời của những người khác. Bạn không biết cuộc hành trình của họ
như thế nào đâu.

12. Don't have negative
thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the
positive present moment. -


Đừng có những tư tưởng tiêu
cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ. Thay vào đó, hãy đầu tư năng
lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực.

13. Don't over do. Keep your
limits. -


Đừng làm quá mức. Giữ giới
hạn của bạn.

14. Don't take yourself so
seriously. No one else does. -


Đừng quá coi trọng bản thân
bạn. Không ai để ý bạn ‎đâu.

15. Don't waste your
precious energy on gossip. -


Đừng phí năng lực quý ‎ báu
vào chuyện ngồi lê đôi mách.

16. Dream more while you are
awake. -


Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn
đang thức.

17. Envy is a waste of time.
You already have all you need.. -


Ghen tỵ là phí thì giờ. Bạn
đã có tất cả những gì bạn cần rồi.

18. Forget issues of the
past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will
ruin your present happiness. -


Hãy quên đi những chuyện quá
khứ. Đừng nhắc cho vợ/chồng của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ.
Việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.

19.. Life is too short to
waste time hating anyone. Don't hate others. -


Cuộc sống quá ngắn để mà phí
thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác.

20. Make peace with your
past so it won't spoil the present. -


Hãy làm hòa với quá khứ của
bạn để nó không làm hỏng hiện tại.

21. No one is in charge of
your happiness except you. -


Không ai lãnh trách nhiệm về
hạnh phúc của bạn ngoài bạn.

22... Realize that life is a
school and you are here to learn. - Problems are simply part of the curriculum
that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will
last a lifetime.. -


Hãy nhận thức rằng cuộc đời
là một trường học và bạn ở đây là để học. Các bài toán chỉ là một phần của học
trình, xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học
được thì sẽ kéo dài suốt đời...

23. Smile and laugh more.. -


Mỉm cười và cười nhiều hơn.

24. You don't have to win
every argument. Agree to disagree. -


Bạn không buộc phải thắng
mọi cuộc tranh luận đâu. Hãy đồng ‎ ý với việc không đồng ý.

Society


Xã hội:

25. Call your family often.
-


Hãy thăm viếng gia đình bạn
thường xuyên.

26. Each day give something
good to others. -


Mỗi ngày, hãy mang lại điều
gì tốt cho người khác..

27. Forgive everyone for
everything. -


Hãy tha thứ cho mọi người về
mọi sự..

28. Spend time with people
over the age of 70 & under the age of 6. -


Hãy dành thì giờ cho những
người ngoài 70 và dưới 6 tuổi.

29. Try to make at least
three people smile each day. -


Hãy cố gắng làm cho ít ra ba
người mỉm cười mỗi ngày.

30. What other people think
of you is none of your business. -


Không cần biết những điều
người khác nghĩ về bạn.

31. Your job won't take care
of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch. -


Việc làm của bạn sẽ không
săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau
luôn.
Life


Đời sống:

32. Do the right thing! -


Hãy làm chuyện đúng!

33. Get rid of anything that
isn't useful, beautiful or joyful. -


Loại bỏ bất cứ thứ gì không
ích lợi, không đẹp hoặc không vui.

34. GOD heals everything...
-


THIÊN CHÚA chữa lành mọi sự…

35. However good or bad a
situation is, it will change. -


Cho dù một hoàn cảnh tốt hay
xấu, nó sẽ thay đổi.

36. No matter how you feel,
get up, dress up and show up. -


Mặc cho bạn có cảm thấy thế
nào, hãy ra khỏi giường, chưng diện lên và khoe thiên hạ.

37. The best is yet to come.
-


Điều tốt nhất sẽ đến.

38. When you awake alive in
the morning, thank GOD for it. -


Mỗi sáng thức dậy mà còn sống,
hãy cám ơn THIÊN CHÚA về điều ấy.

39. Your Inner most is
always happy. So, be happy. -


Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh
phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi.

Last but not the least /
Điều cuối cùng nhưng không phải là nhỏ nhất:


40. *Please Forward this to
everyone you care about.* -

Xin vui lòng chuyển cẩm nang
này đến tất cả những người mà bạn quan tâm*
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét